รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
Rating
Organizations : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
facebook   twiter

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

Data source cannot be displayed.
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 28465df0-886a-40e4-b256-b97f9df49d99
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Visibility Public
Dataset create date February 4, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ภูดิส
Contact Email blephudhis@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทวนสอบความต่อเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรที่เข้ารับการส่งเสริมการปฎิบัติตามมาตรฐานฯ ในปีที่ 2-3...
Last update dataset : May 12, 2023  
xls
รายชื่อองค์กรที่มีผลคะแนนการทวนสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
Last update dataset : May 12, 2023  
xls
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรที่สมัครเพื่อเข้ารับการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Last update dataset : May 12, 2023  
csv xls