ข้อมูลปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key c10379a2-791b-44ae-87a0-53355a99be1b
Tags ปริมาณการผลิต ปาล์มน้ำมัน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date November 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชสวน
Contact Email cai-info1@oae.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source การสำรวจ และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
First year of data (Statistical data) 00-00-2525
Last year of data (Statistical data) 00-00-2562
Disaggregate (Statistical data)
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
  • ผลิตภัณฑ์
Unit of measure (Statistical data) ไร่ ตัน และกิโลกรัม
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557
Last update dataset : June 12, 2024  
json xlsx
ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx url pdf
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557
Last update dataset : June 12, 2024  
json xlsx