ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key eb9e456c-875a-44ab-ad03-0ef5804d0d80
Tags การใช้ที่ดิน ข้อมูลพื้นฐาน ครัวเรือนเกษตร ทรัพย์สิน ทัศนคติ ภาวะเศรษฐกิจ รายจ่าย รายได้ หนี้สิน แรงงานเกษตร
Visibility Public
Dataset create date October 12, 2022
Maintain date February 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Contact Email cai-econ@oae.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ข้อมูลจากการประมวลผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2564-03-01
First year of data (Statistical data) 00-00-2549/50
Last year of data (Statistical data) 00-00-2562/63
Disaggregate (Statistical data)
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
  • ผลิตภัณฑ์
Unit of measure (Statistical data) บาท/ครัวเรือน,ไร่,คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ประมาณค่าแบบเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมดอย่างเป็นระบบ
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
รายได้เฉลี่ยจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่รวมการเชื่อมต่อ (บาท/เลขหมาย/เดือน)
Last update dataset : March 1, 2023  
xlsx
รายได้เฉลี่ยจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อนาที
Last update dataset : March 1, 2023  
xlsx
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Last update dataset : March 1, 2023  
xls