ข่าวเกษตร/สิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข่าวเกษตร/สิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ

Data source cannot be displayed.
ข่าวเกษตร/สิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e126a30a-8def-49ec-aa3f-0510867e338c
Tags ข่าวสิ่งแวดล้อม ข่าวเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date February 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
Contact Email nnt.thainews@gmail.com
Objective
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1 ครั้ง/เดือน
Geo Coverage จังหวัด
Data Source กรมประชาสัมพันธ์
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL https://thainews.prd.go.th/th/news/category/1
Data Language ไทย
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลแสดงการใช้พื้นที่และจำนวนปศุสัตว์ของจังหวัดชลบุรี จำแนกตามอำเภอ ตำบล ปีพ.ศ. 2563
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx csv
ข่าวเพื่อเกษตรกร ข่าวที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx