ความต้องการบุคลากรในเขต EEC - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ความต้องการบุคลากรในเขต EEC
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

เป็นข้อมูลความต้องการบุคลากรในเขต EEC ปี 2562-2566 ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกับกำลังการผลิตปี 2560-2562 ใน จ.ฉะเชิงเทรา

Data source cannot be displayed.
ความต้องการบุคลากรในเขต EEC
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 7e8b6de4-9cb1-480c-b103-a488eecec8d4
Groups การศึกษา
Tags EEC ความต้องการบุคลากร ระดับการศึกษา อุตสาหกรรมเป้าหมาย
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มนโยบายและแผน
Contact Email eduplan2560@gmail.com
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2563 (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา)
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Disaggregate (Statistical data)
  • ระดับการศึกษา
  • อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
Unit of measure (Statistical data) คน,ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สัญชาติ ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา...
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx csv api
นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึง ปริญญาเอก)
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx csv
ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สถาบัน คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx csv api