ทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับหลังจากเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับหลังจากเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

เป็นข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับหลังจากเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Data source cannot be displayed.
ทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับหลังจากเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 53ce9fe4-7bdc-48e6-94a5-14f5d3f5729b
Groups การศึกษา
Tags กิจกรรรมพัฒนาวิชาชีพ ความต้องการของตลาดแรงงาน ตลาดแรงงาน นักศึกษา นักเรียน ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อบรมวิชาชีพ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มนโยบายและแผน
Contact Email eduplan2560@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source หน่วยงานทางการศึกษา,สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
First year of data (Statistical data) 2562
Last year of data (Statistical data) 2562
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ผู้ประเมิน
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนครูและนักเรียน จังหวัดชลบุรี
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx csv
เป็นข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนกับจำนวนห้องเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx csv