จำนวนนักเรียนพิการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนนักเรียนพิการ
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักเรียนพิการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key a70dd9dd-ab84-4c16-8b1c-492644172450
Groups การศึกษา
Tags ความพิการ ฉะเชิงเทรา นักเรียนพิการ บกพร่องพิการ
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มนโยบายและแผน
Contact Email eduplan2560@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source หน่วยงานทางการศึกษา,สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
First year of data (Statistical data) 2563
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data)
  Unit of measure (Statistical data) คน
  Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
  High Value Dataset No Show
  Related
  EEC : ข้อมูลจำนวนประชากร ปีพ.ศ. 2563 จำแนกตามลักษณะการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของ เขตพื้นที่ , เขตพื้นที่การปกครอง , เขตพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่น ,...
  Last update dataset : March 9, 2022  
  xlsx csv
  จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ข้อมูลของกรมการปกครอง
  Last update dataset : February 27, 2022  
  xlsx csv
  ข้อมูลจำนวนคนพิการที่ลงทะเบียน จำแนกตามประเภทความพิการและอายุ (ยอดสะสม)
  Last update dataset : February 27, 2022  
  xlsx csv