ข้อมูลทรัพยากรด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 13 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลทรัพยากรด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 13
Rating
Organizations : กรมสุขภาพจิต
facebook   twiter

เอกสารแสดงชุดข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานด้านสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 13 เช่น รายชื่อสถานพยาบาล, จำนวนจิตเเพทย์, นักจิตวิทยา, พยาบาลจิตเวช เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลทรัพยากรด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 13
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f9e0a564-6f68-41ce-9a9d-4e772706947a
Tags กรุงเทพมหานคร ข้อมูลทรัพยากร จิตเเพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลจิตเวช สถานพยาบาล สุขภาพจิต หมอจิตเวช เขตสุขภาพที่13 โรงพยาบาล
Visibility Public
Dataset create date March 12, 2024
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายวิชาการสุขภาพจิต
Contact Email mhc13@dmh.mail.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source พันธกิจหน่วยงาน
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL https://mhc13.dmh.go.th/mhc13-data-service/DataSet_05_13_001%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2013.csv
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-05
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ 2565 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการติดตาม...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json
สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรม สุขภาพจิต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ในการสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
สามารถประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้าด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Mood Delight ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่มีปัญหาอารมณ์เศร้า โดยมีแบบประเมินความเครียด แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า...
Last update dataset : May 12, 2024  
url pdf