แผนที่แสดงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนที่แสดงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเฉลี่ยรายวัน บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน วิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Terra และ Aqua ระบบ MODIS

Data source cannot be displayed.
แผนที่แสดงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key ffd9b7b4-432c-40fb-a2c0-15ff13e0afa2
Tags Aqua MODIS Terra อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเฉลี่ยรายวัน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ/ฝ่ายบริหารคลังข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ
Contact Email wgs@gistda.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย
Data Source สทอภ.
Data Format GeoTiff
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2023-04-21
Data release calendar 2023-04-21
Geographic dataset (Geoinformatics data) ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์
Equivalent scale (Geoinformatics data) อื่นๆ
1:10,000,000
West bound longitude (Geoinformatics data) 95.527378
East bound longitude (Geoinformatics data) 103.704666
North bound longitude (Geoinformatics data) 13.547387
South bound longitude (Geoinformatics data) 5.952185
Positional accuracy (Geoinformatics data) 150 เมตร
Reference period (Geoinformatics data) 04/21/2023
Data release date (Geoinformatics data) 2023-04-21
High Value Dataset No Show