Text Size | A   A   A
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c798ac6f-a005-45eb-971e-4e73cc898ed4
Groups เกษตรกรรม
Tags การใช้ที่ดิน ข้อมูลพื้นฐาน ครัวเรือนเกษตร ทรัพย์สิน ทัศนคติ ภาวะเศรษฐกิจ รายจ่าย รายได้ หนี้สิน แรงงานเกษตร
Visibility Public
Dataset create date September 29, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศการเกษตร/ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.)
Contact Email cai-econ@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1) ผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่มีความเห็นว่าสามีสมควรทำร้ายร่างกายภรรยาในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 2) ผู้ชายอายุ 15-49 ปี...
Last update dataset : January 20, 2022  
json csv
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ เช่น...
Last update dataset : January 20, 2022  
csv json
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. เด็กอายุ 1-14 ปี ที่ได้รับการอบรมโดยวิธีใช้ความรุนแรง 2. แม่/ผู้ดูแลเด็กที่เชื่อว่าจำเป็นต้องมีการลงโทษทางร่างกายเด็ก
Last update dataset : January 20, 2022  
json csv