จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 - 3 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 - 3
Rating
Organizations : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
facebook   twiter

จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 - 3
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c5c6f1a6-772c-429d-bc2f-068a4819f8e6
Groups การศึกษา
Tags ด้อยโอกาส นักเรียน ปทุมธานี พิการ โรงเรียน
Visibility Public
Dataset create date August 27, 2021
Maintain date July 6, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วันเพ็ญ แตงงาม
Contact Email ict@ssps4.go.th
Objective ยุทธศาสตร์ชาติ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
High Value Dataset No Show
Related
นักเรียนโรงเรียนสาธิต หมายถึง นักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน ทุกชั้นเรียน / นักเรียนต่างชาติ หมานถึง นักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv api api
นักเรียนโรงเรียนสาธิต หมายถึง นักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน ทุกชั้นเรียน โดยจำแนกตาม ชั้นเรียน และ เพศ
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv api
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง เด็กเล็ก เตรียมอนุบาล อนุบาล1 อนุบาล2 และ อนุบาล3 (เด็กเล็ก ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เทียบเท่า ชั้นอนุบาล3 )...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv api