ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืด
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดจำแนกตามวิธีทำการประมง เป็นรายปี

Data source cannot be displayed.
ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 9c5a2416-6681-494e-8234-23410312590a
Tags จับธรรมชาติ ชายฝั่ง น้ำจืด น้ำเค็ม ปริมาณ มูลค่า เพาะเลี้ยง
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 14, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มสถิติการประมง
Contact Email fisheriespolicy@fisheries.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source -ข้อมูลการสำรวจสถิติการทำประมงทะเลจากการทำประมงพื้นบ้าน ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลสถิติการทำประมงทะเลจากการทำประมงพาณิชย์ ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการทำประมงน้ำจืด ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล ประจำปี (กรมประมง) -ข้อมูลการสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงปูทะเล ประจำปี (กรมประมง)
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www4.fisheries.go.th/dof/main
Data Language ไทย
Last updated date 2024-02-15
Data release calendar 2024-02-20
First year of data (Statistical data) 2541
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
วิธีทำการประมง
Unit of measure (Statistical data) พันตัน,ล้านบาท
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกเพศ แยกพื้นที่ทำการประมง
Last update dataset : June 14, 2024  
xlsx
ปริมาณ มูลค่า การนำเข้า การส่งออกสินค้าประมง ของไทย
Last update dataset : June 14, 2024  
csv
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx