ข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาต่อหัวต่อปี ของแต่ละหลักสูตร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาต่อหัวต่อปี ของแต่ละหลักสูตร
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
facebook   twiter

เป็นข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อหัวต่อปีในระดับอุดมศึกษา

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาต่อหัวต่อปี ของแต่ละหลักสูตร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7fa12569-ce54-44bc-b12f-2f551fd5d722
Tags ค่าใช้จ่าย หลักสูตร หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Contact Email dqe@mhesi.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สถาบันอุดมศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO
Data Format
  • CSV
  • XLS
  • อื่นๆ
API
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Created date 2022-03-30
Last updated date 2023-04-04
High Value Dataset No Show
Related
การฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้รับบริการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว...
Last update dataset : June 18, 2024  
csv xls
ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สัญชาติ ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv api
ข้อมูลหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถาบันอื่น หรือ หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv api