ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ความแห้งแล้งประกอบด้วย 1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงกายภาพแสดงถึงความเสี่ยงต่อการเกิดความแห้งแล้ง 2. ข้อมูลสถิติพื้นที่ประสบความแห้งแล้ง 3. ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงความแห้งแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา 4. ข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่สําคัญ ได้แก่ ปริมาณน้ำที่พืชต้องการใช้ตลอดอายุ และปริมาณน้ำต้นทุน 5. ข้อมูลคาดหมายอากาศช่วงฤดูฝน ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักจากปัจจัยต่าง ๆ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ae8f9bac-0eb0-46bc-af71-4871a3c2dffd
Groups เกษตรกรรม
Tags กรมพัฒนาที่ดิน พื้นที่แล้ง พื้นที่แล้งซ้ำซาก
Visibility Public
Dataset create date September 21, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ดวงดอม กำเนิดทรัพย์
Contact Email cit_3@ldd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ถาวรและเนื้อที่ป่าไม้ถาวรรายจังหวัด โดยจัดเก็บข้อมูลใน รูปแบบ CSV ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาและเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ถาวรในประเทศไทย
Last update dataset : April 1, 2024  
csv api
ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...
Last update dataset : April 1, 2024  
xlsx csv
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
Last update dataset : April 1, 2024  
url zip