หัวข้อบทวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
หัวข้อบทวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Rating
Organizations : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
facebook   twiter

หัวข้อบทวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยี

Data source cannot be displayed.
หัวข้อบทวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b6408436-0841-4657-902a-99a6f7bb90d2
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Visibility Public
Dataset create date July 8, 2022
Maintain date July 8, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นิธินันท์ ตันวิไลพงศ์
Contact Email nithinun.t@dti.or.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL http://www.dti.or.th/
Data Language ไทย
Created date 2022-07-01
Last updated date 2022-07-01
High Value Dataset No Show
Related
รายละเอียดบทวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือรายละเอียดเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่เกี่ยวข้อง
Last update dataset : February 12, 2023  
xlsx
รายชื่อต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. ที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาแล้วเสร็จ และได้ดำเนินการส่งมอบต้นแบบให้กองทัพหรือหน่วยงานภายนอกทดสอบทดลองใช้งาน...
Last update dataset : February 12, 2023  
xlsx
รายละเอียดคุณลักษณะขอต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือคุณลักษณะการใช้งานและขีดความสามารถต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Last update dataset : February 12, 2023  
xlsx