Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลรายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลรายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a2d26ff6-5d2a-4441-a3b8-18a70a1b1421
Tags FFG report พื้นที่ลาดเชิงเขา รายงาน รายงานพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
Visibility Public
Dataset create date July 26, 2022
Maintain date July 26, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายงาน
Contact Person ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ/ส่วนประสานการปฏิบัติงาน
Contact Email mekhala@dwr.mail.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ตำบล
Data Source รวมรวมข้อมูลจากการประมวลผลข้อมูล
Data Format XML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL http://www.dwr.go.th/situation.php?category_id=26
Data Language ไทย
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
04_0202 ข้อมูลผลประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ประจำปีงบประมาณ 2562
Last update dataset : September 9, 2022  
pdf
รายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมา
Last update dataset : July 26, 2022  
xml
รายงานสถานการณ์น้ำจากระบบโทรมาตรในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ
Last update dataset : July 26, 2022  
xml