นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์
Rating
Organizations : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ ที่ วช. ให้ทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) นักวิจัย หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานสังกัดนักวิจัย ปีงบประมาณ สาขาวิชาการ OECD 2

Data source cannot be displayed.
นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b44d403b-e56d-48f8-9013-558f03cf7fb3
Tags การวิจัยด้านศึกษาศาสตร์ การศึกษา นักวิจัย ศึกษาศาสตร์
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date November 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Contact Email ridm@nrct.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Data Format
  • Database
  • CSV
  • RDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://nriis.go.th
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2022-07-12
Last updated date 2023-11-06
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี 2. อัตราการรู้หนังสือของผู้ชายอายุ 15-49 ปี
Last update dataset : February 12, 2024  
json csv
ข้อมูลจำนวนนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนดำเนินโครงการวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv
ข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านการจัดการ PM 2.5 จากระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) จำแนกตามอายุและเพศ สังกัดกลุ่มหน่วยงาน จังหวัดสังกัดนักวิจัย...
Last update dataset : February 12, 2024