ปฏิทินการจัดงานพิธี และงานวันสำคัญ ต่างๆ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปฏิทินการจัดงานพิธี และงานวันสำคัญ ต่างๆ
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter

ปฏิทินการจัดงานพิธีและวันสำคัญประจำปี จังหวัดนครสวรรค์

Data source cannot be displayed.
ปฏิทินการจัดงานพิธี และงานวันสำคัญ ต่างๆ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7def714b-04ba-47e7-8a69-b7957d1ba6eb
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ปฏิทิน พิธีการ
Visibility Public
Dataset create date June 11, 2021
Maintain date October 10, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
Contact Email nakhonsawan@moi.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Last updated date 2022-10-10
High Value Dataset No Show
Related
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
งานคลังสินค้า เป็นงานที่มีลักษณะงานเก็บบันทึกเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ควบคุมการรับ จัดส่ง และการจ่ายสินค้า บันทึกเกี่ยวกับงานพัสดุและสินค้าคงคลัง...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี ใช้ในการกำหนดช่วงเพาะปลูกสินค้าเกษตรแต่ละสินค้า ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนำมาคำนวนข้อมูลสำรวจ เป็นข้อมูลปี 2563/64
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf