มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556-2566 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556-2566 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)
Rating
Organizations : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
facebook   twiter

ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า

Data source cannot be displayed.
มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556-2566 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d11d6cc2-74bf-4f2d-8839-2968c0ea925a
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags สถานประกอบการ ส่งออก SME เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date September 15, 2021
Maintain date May 30, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
Contact Email opendata@sme.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
  • Database
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Language ไทย
Created date 2021-11-29
Last updated date 2023-05-05
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ประกอบด้วยข้อมูลวันเริ่ม - วันหมดอายุ การได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ได้รับรอง
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
แบบคำขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง ข้อมูลแผนที่ ที่ตั้ง ของสถานประกอบการ (อัพเดทสถานะ ไม่มีชุดข้อมูลใหม่)
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ข้อมูลรายงานจำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน
Last update dataset : June 4, 2023  
xls csv