Text Size | A   A   A
ข้อมูลสรุปแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปี
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลนี้แสดงรายละเอียดที่ต้องใช้ในการติดตามจากแผนปฏิบัติราชการ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสรุปแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปี
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 60e6b6dd-8da0-4bcd-9844-ac19bc7251a2
Tags แผน แผนปฏิบัติราชการ
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date June 21, 2022
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person กองแผนงาน
Contact Email qsis_plan@qsds.go.th
Objective อื่นๆ
ความก้าวหน้าของโครงการ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source แผนปฏิบัติราชการประจำปี กรมหม่อนไหม
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับผ่านมติ ครม. หรือฉบับก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการจัดเตรียมแผนการจัดทำสถิติเพื่อขออนุมัติผลิตสถิติเช่น...
Last update dataset : July 25, 2022  
doc pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการจัดเตรียมแผนการจัดทำสถิติเพื่อขออนุมัติผลิตสถิติเช่น...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf docx