ข้อมูลจุดความร้อนในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลจุดความร้อนในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
Rating
Organizations : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนจุดความร้อนที่เกิดขึ้นตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละตำบลในเขตปฏิรูปที่ดิน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจุดความร้อนในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 02aea371-e3d6-4c81-bf92-af67e731ef28
Tags hotspot การใช้ที่ดิน จุดความร้อน เขตปฏิรูปที่ดิน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
Contact Email jichat_p@yahoo.com
Objective อื่นๆ
ใช้ติดตาม เฝ้าระวัง และวางแผนเพื่อลดพื้นที่การเกิดจุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ตำบล
Data Source ข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดิน และข้อมูลจุดความร้อนจากสำนักงานพัฒนาเทคนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องการมหาชน) ข้อมูลรายวัน
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
URL http://opendata.alro.go.th/th/dataset/01_0107
Data Language ไทย
Created date 2021-11-01
Last updated date 2022-05-31
High Value Dataset No Show
Related
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : June 4, 2023  
xls
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินที่เหมาะสม มีศักยภาพครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสภาพภูมิสังคม เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจ...
Last update dataset : May 15, 2022  
url
แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับ สนับสนุนงานวางแผนการใช้ที่ดินด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543...
Last update dataset : May 15, 2022  
url