แผนยุทธศาสตร์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนยุทธศาสตร์
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ กรอบแนวคิดในการจัดทำแผน ข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อนแผน

Data source cannot be displayed.
แผนยุทธศาสตร์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key be8b4722-97bb-4b60-b5e0-bd3b27bea85a
Tags กลยุทธ์ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ โครงการ
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date May 31, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
Contact Person สำนักงานเลขานุการกรม/กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
Contact Email budget@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ไม่มี
Data Source นำนโยบายและแผนของชาติในทุกระดับที่เกี่ยวข้องมาจัดวางเป้าหมายและถ่ายทอดเชื่อมโยงให้สอดคล้องและตอบสนองกับแนวโน้ม ทิศทาง และสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ
Data Format
  • HTML
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
โครงการ
URL https://www.onep.go.th/strategic-plan/
Data Language ไทย
Created date 2023-08-31
Last updated date 2023-08-31
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
การพัฒนาและยกระดับผู้นำในชุมชน เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv