แผนปฏิบัติราชการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนปฏิบัติราชการ
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี และรายปี ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ สาระสำคัญของแผน และการติดตามประเมินผล

Data source cannot be displayed.
แผนปฏิบัติราชการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6c4d00fe-abcf-4e91-8894-8f20dcc9501d
Tags ความเชื่อมโยงแผน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน แผนปฏิบัติราชการ แผนระดับ 1-3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โครงการ
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date May 31, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
Contact Person สำนักงานเลขานุการกรม/กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
Contact Email budget@onep.go.th
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Data Format
  • HTML
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
โครงการ
URL https://www.onep.go.th/action-plan/
Data Language ไทย
Created date 2019-11-29
Last updated date 2023-12-28
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
การพัฒนาและยกระดับผู้นำในชุมชน เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv