การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ - Open Government Data of Thailand

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วย ครั้งที่ประชุม, วันที่ประชุม, เดือนที่ประชุม ปี พ.ศ. ที่ประชุม, เวลาที่ประชุม, รูปแบบการประชุม, ห้องประชุม, สถานที่ประชุม, ประเภทวาระ, วาระที่, ชื่อวาระ, ประเภทเรื่อง

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 4ea30f38-b1ae-4349-9869-a7e438617433
Tags
กก.วล. การประชุม คณะกรรมการ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date April 24, 2024
Maintain date April 24, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
Contact Email neb@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเก็บสถิติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และใช้ประมวลประเภทเรื่องที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาในแต่ละช่วงเวลา
Update Frequency Unit อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากการจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่ละครั้ง
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://neb.onep.go.th
Data Language ไทย
Created date 2023-04-26
Last updated date 2024-01-19
High Value Dataset Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF