รายงานการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ - Open Government Data of Thailand

รายงานการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (National Report on the Implementation of the Convention on Biological Diversity) สถานภาพปัจจุบันของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ข้อมูลเป้าหมายระดับชาติตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ การประเมินความก้าวหน้าแต่ละเป้าหมายระดับชาติ การดำเนินงานของประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายไอจิข้อเสนอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เป็นต้น

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key c6a13ffa-b93a-4279-89f8-977ee386f553
Tags
การดำเนินงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวภาพ พันธกรณี พิธีสาร รายงาน รายงานแห่งชาติ รายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญา
Visibility Public
Dataset create date July 11, 2023
Maintain date April 24, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา
Contact Email nfp.onep@onep.go.th
Objective
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้กับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 4
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL https://chm-thai.onep.go.th/?page_id=1136
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2006-08-08
Last updated date 2019-06-22
Reference Data No
High Value Dataset Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF