พรรณพืชและพรรณสัตว์ในพระนาม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
พรรณพืชและพรรณสัตว์ในพระนาม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

พรรณพืชและพรรณสัตว์ในพระนาม หมายถึง พืชและสัตว์ท้องถิ่นของประเทศไทย รวมทั้งพืชที่มีการปรับปรุงพันธุ์ ที่มีการนำพระนามของพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ มาตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ตามหลักอนุกรมวิธานที่เป็นหลักสากลในการตั้งชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติหรือเพื่อเทิดพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อในพระนาม ลักษณะทางกายภาพและสัณฐาณวิทยา ที่มาของข้อมูล

Data source cannot be displayed.
พรรณพืชและพรรณสัตว์ในพระนาม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key aa7f29a6-f017-49ac-9746-708358cef466
Tags พรรณพืช พรรณสัตว์ พืช สัตว์ ในพระนาม
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date June 22, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ / กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
Contact Email bdpolicy@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์
Update Frequency Unit อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage ประเทศ
Data Source รวบรวมจากเอกสารอ้างอิง ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect สัตว์และพันธุ์พืช
URL https://lookerstudio.google.com/reporting/b27225fa-80e6-414f-ab19-c00f1b8c72ac
Data Language ไทย
Created date 2018-10-11
Last updated date 2021-12-21
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลแสดงการใช้พื้นที่และจำนวนปศุสัตว์ของจังหวัดชลบุรี จำแนกตามอำเภอ ตำบล ปี พ.ศ.2563
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
สถานการณ์น้ำในจังหวัดชลบุรี
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf csv
ชนิดพันธุ์สัตว์ที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv