จำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท. - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท.
Rating
Organizations : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
facebook   twiter
 1. ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท. ทุกวิชาเทียบกับใช้ร่วมกับหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์อื่น
 2. ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท. ในแต่ละวิชาเทียบกับสถานศึกษาที่ไม่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท.
 3. ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด ทั้งที่สั่งซื้อและไม่สั่งซื้อหนังสือเรียนของ สสวท.
Data source cannot be displayed.
จำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 71392d22-d875-4dba-aaa6-1f3a54cc427b
Tags กทม. การใช้ คณิตศาสตร์ จำนวนสถานศึกษา วิชาหลัก วิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์ สช. สพฐ. สสวท. สัดส่วน สั่งซื้อ หนังสือเรียน อปท. เทคโนโลยี โรงเรียน
Visibility Public
Dataset create date March 29, 2024
Maintain date March 29, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน
Contact Email OfficeofAcademicServiceandAssetManagement@ipst.ac.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show
   Related
   รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
   Last update dataset : June 22, 2024  
   csv
   รวบรวมการจัดการความรู้ในรูปแบบเอกสาร คู่มือ วิดิโอ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการทำงาน เช่น การสอนทำคลิป การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการขาย คู่มือ live stream...
   Last update dataset : June 18, 2024  
   pdf
   แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
   Last update dataset : June 12, 2024  
   json csv