สาเหตุที่สถานศึกษาเลือกซื้อหนังสือเรียน ของ สสวท. และสำนักพิมพ์อื่น ๆ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สาเหตุที่สถานศึกษาเลือกซื้อหนังสือเรียน ของ สสวท. และสำนักพิมพ์อื่น ๆ
Rating
Organizations : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
facebook   twiter
 1. สรุปสาเหตุหรือปัจจัยที่สถานศึกษาเลือกใช้หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์อื่น
 2. สรุปสาเหตุหรือปัจจัยที่สถานศึกษาเลือกใช้หนังสือเรียนของ สสวท.
Data source cannot be displayed.
สาเหตุที่สถานศึกษาเลือกซื้อหนังสือเรียน ของ สสวท. และสำนักพิมพ์อื่น ๆ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key ed74d887-5037-4230-9937-2d84b84d189c
Tags จำนวน ปัจจัย ร้อยละ สถานศึกษา สสวท. สาเหตุ. สำนักพิมพ์ หนังสือเรียน เลือกใช้ เหตุผล
Visibility Public
Dataset create date March 29, 2024
Maintain date March 29, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน
Contact Email OfficeofAcademicServiceandAssetManagement@ipst.ac.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show
   Related
   สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา
   Last update dataset : June 15, 2024  
   api xls
   จำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นแต่ละวัน
   Last update dataset : June 12, 2024  
   รายงานผลการติดตามแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ
   Last update dataset : June 11, 2024  
   api