โครงการตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Rating
Organizations : กรมการพัฒนาชุมชน
facebook   twiter

หนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล มาวิเคราะห์หาปัญหาโดยจำแนกออกมาเป็น 5 มิติโดยเครื่องมือ CIA ที่สามารถบ่งบอกปัญหาของชุมชน พร้อมด้วยโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ เป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานพัฒนาชุมชน

Data source cannot be displayed.
โครงการตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 28adf75a-1791-4dd8-ad3a-123e879469ea
Tags ตำบล พัฒนา โครงการ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 19, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
Contact Email itcenter@cdd.mail.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ตำบล
Data Source ทะเบียนการคัดเลือกตำบลสารสนเทศ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
URL https://dpu.cdd.go.th/
Data Language ไทย
Last updated date 2023-03-08
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
  Last update dataset : May 24, 2024  
  api
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
  Last update dataset : May 24, 2024  
  api
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
  Last update dataset : May 24, 2024  
  api