กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand

กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 และ 2. ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด เช่น ชื่อกฎหมาย ลงวันที่ วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่มีผลบังคับใช้ และลิงก์เอกสาร เป็นต้น

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 3456161b-4e77-4e1f-b4b1-b26dd931d63e
Tags
EIA กฎกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทผู้จัดทำรายงาน EIA ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำ ผู้จัดทำรายงาน สิ่งแวดล้อม อนุญาต
Visibility Public
Dataset create date March 6, 2024
Maintain date March 6, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
Contact Email eiaonepthailand@onep.go.th
Objective
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://eiadev.onep.go.th/Editor_Page.aspx?MenuId=33
Data Language ไทย
Created date 2023-10-06
Last updated date 2024-01-29
Reference Data No
High Value Dataset Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF