ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อสัตว์ในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ประกอบด้วย สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งแบ่งตามกลุ่มของสัตว์ ดังนี้ สัตว์มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วย ครัสเตเชียน ปะการัง และมอลลัสกา โดยจำแนกตามสถานภาพของชนิดพันธุ์ ได้แก่ สูญพันธุ์ สูญพันธุ์ในธรรมชาติ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ใกล้ถูกคุกคาม เป็นกังวลน้อยที่สุด ข้อมูลไม่เพียงพอ และไม่ได้รับการประเมินความเสี่ยง

Data source cannot be displayed.
ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8ac4f6d4-8e4d-4f08-88c1-e067f18e1fdf
Groups การเติบโตอย่างยั่งยืน
Tags ชนิดพันธุ์ ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม พันธุ์สัตว์ สถานภาพถูกคุกคาม สัตว์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ/กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ
Contact Email biosafety.bdm@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนำไปใช้ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ประเทศ
Data Source การศึกษา รวบรวมข้อมูล และระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
High Value Dataset No Show
Related
ชนิดพันธุ์พืชที่มีท่อลำเลียงในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2549) ประกอบด้วย กลุ่มเฟิน กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย และกลุ่มพืชดอก...
Last update dataset : February 10, 2023  
csv xls
ข้อมูลรายชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ แบ่งตามกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก...
Last update dataset : November 2, 2022  
xlsx csv
ชนิดพันธุ์พืชที่มีท่อลำเลียงในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2549) ประกอบด้วย กลุ่มเฟิน กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย และกลุ่มพืชดอก...
Last update dataset : November 2, 2022  
xlsx csv