การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
First year of data ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data}
Last year of data ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data}
Disaggregate
  • ${ele}
${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other}
Unit of measure ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure}
Unit of multiplier ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier}
${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data release calendar ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar}
Official Statistics ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 566dda4d-aa00-49bf-8070-7edb79031050
Tags
กองทุน กองทุนสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date August 2, 2021
Maintain date March 6, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม / กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
Contact Email envifund@onep.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • อื่นๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source รวบรวมข้อมูลจากโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
Data Format
  • CSV
  • XLS/XLSX
xlsx
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://envfund.onep.go.th/graphic/description?itemId=45
Data Language ไทย
Last updated date 2023-12-26
Data release calendar 2023-08-10
First year of data (Statistical data) 2535
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Official Statistics No
High Value Dataset Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF