รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ - Open Government Data of Thailand

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA Plus (http://eia.onep.go.th) โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ เลขที่รายงาน ประเภทรายงาน วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ ประเภทโครงการ ที่ตั้งโครงการ (ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล)

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key e8d14a2c-6c9f-4b09-9431-a39797f6c1cb
Tags
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงาน รายงาน EHIA รายงาน EIA รายงาน IEE รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date August 10, 2022
Maintain date February 22, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
Contact Email databaseeia.onep@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่ได้รับความเห็นชอบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source 1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 3. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
โครงการ
URL https://eia.onep.go.th/site/eia
Data Language ไทย
Created date 2022-10-21
Last updated date 2024-01-30
Reference Data No
High Value Dataset Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF