ดัชนีทางการศึกษา ระดับภาค 1-18 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ดัชนีทางการศึกษา ระดับภาค 1-18
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

เป็นการนำเสนอในรูปแบบตาราง แผนภาพ เปรียบเทียบข้อมูลการจัดการศึกษาในระดับภาค 1 ภาค เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่เป็นข้อมูลกลางให้หน่วยงานระดับภาค และระดับจังหวัดนำไปใช้ประโยชน์ ดำเนินการโดยรวบรวม ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18 จำนวน 77 จังหวัด

Data source cannot be displayed.
ดัชนีทางการศึกษา ระดับภาค 1-18
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ed737dca-0694-4cdf-9877-d1c47c1bc762
Tags SDG4 จังหวัด ดัชนีการศึกษา ภาค
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ดัชนีการศึกษา
Contact Person ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email BICT_MOE@sueksa.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รายงานดัชนีทางการศึกษา ระดับภาค 1-18
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2021-06-10
Last updated date 2024-01-22
High Value Dataset No Show
Related
โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามจังหวัด และภูมิภาค
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามจังหวัด และภูมิภาค
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ,...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv api