ผู้เรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-code) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผู้เรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-code)
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

จำนวนผู้เรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-code) จำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัดและประเภทสถานศึกษา จำแนกรายจังหวัดและสถานศึกษา

Data source cannot be displayed.
ผู้เรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-code)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key b5d15c9e-b04d-44ad-b923-91c4d172ba73
Tags G-code จังหวัด ต้นสังกัด ประเภทสถานศึกษา ผู้เรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาและชั้น สถานศึกษา สัญชาติ
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email BICT_MOE@sueksa.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source จากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษา
Data Format HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://exchange.moe.go.th/web/OpenData.htm?mode=openDataSearch&Ps=07
Data Language ไทย
Last updated date 2022-06-10
Data release calendar 2022-06-10
First year of data (Statistical data) 2546
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา
Last update dataset : June 15, 2024  
api xls
โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามจังหวัด และภูมิภาค
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามจังหวัด และภูมิภาค
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv