จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียนของประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียนของประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

เพื่อแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียนของประเทศไทย จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้น

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียนของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 91168ba8-7553-4c00-b13a-9f8fe29d3888
Tags จำนวนและร้อยละของนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ต่อประชากรในวัยเรียนของประเทศไทย นักศึกษา นิสิต และชั้น ในระบบโรงเรียน
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email BICT_MOE@sueksa.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source รายงานสถิติการศึกษาฉบับย่อ
Data Format
  • CSV
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2021-06-10
Data release calendar 2021-06-10
First year of data (Statistical data) 2564
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data) ระดับการศึกษา
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึง ปริญญาเอก)
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
นักศึกษาปัจจุบันที่เป็นต่างชาติ หมายถึงนักศึกษาทุกชั้นปีที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา และไม่มีสัญชาติไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx api
นักศึกษาเข้าใหม่ ที่เป็นต่างชาติ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่ไม่มีสัญชาติไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv