Text Size | A   A   A
ข้อมูลระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละกระบวนงานตามขั้นตอนการให้บริการตามคู่มือประชาชน
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
facebook   twiter

ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ที่ระบุอยู่ในคู่มือสำหรับประชาชน โดยองค์ประกอบของชุดข้อมูล ประกอบด้วย - ชื่อกระทรวง - ชื่อหน่วยงาน - ชื่อกระบวนงาน - ขั้นตอนการให้บริการตามคู่มือประชาชน - ระยะเวลาในการให้บริการในแต่ละขั้นตอน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละกระบวนงานตามขั้นตอนการให้บริการตามคู่มือประชาชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 01feea8a-836a-4903-a925-10102beca703
Tags Opendata64 ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ขั้นตอนการอนุญาต ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนตามคู่มือสำหรับประชาชน
Visibility Public
Dataset create date April 18, 2022
Maintain date April 18, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ
Contact Email gg@opdc.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ที่กรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ระบบ info ที่ สพร. ดูแล
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชุดข้อมูลการศึกษาออกแบบระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ จัดทำขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2563-เดือนพฤษภาคม 2564
Last update dataset : July 25, 2022  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อหน่วยงานที่ไม่เรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้ครบทุกกระบวนงาน โดยองค์ประกอบชุดข้อมูล ประกอบด้วย - ชื่อหน่วยงาน - ชื่องานบริการภายใต้หน่วยงาน
Last update dataset : April 18, 2022  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อกฎหมาย และใบอนุญาตที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต โดยองค์ประกอบชุดข้อมูล ประกอบด้วย - ชื่อกฎหมาย - ชื่อกระบวนงาน -...
Last update dataset : April 18, 2022  
xlsx