รายชื่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปีที่ดำรงตำแหน่ง และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

Data source cannot be displayed.
รายชื่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b6d07fb3-caa2-46d8-9ef5-a5c565b120d9
Tags CIO DCIO ผู้บริหาร ระดับสูง สารสนเทศ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date March 22, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email ict@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Update Frequency Unit อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากคำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Collect บุคคล
Data Language ไทย
Created date 2023-05-10
Last updated date 2023-07-05
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
รวบรวมการจัดการความรู้ในรูปแบบเอกสาร คู่มือ วิดิโอ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการทำงาน เช่น การสอนทำคลิป การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการขาย คู่มือ live stream...
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
ผู้ขอรับบริการจัดเก็บขยะ
Last update dataset : June 14, 2024  
xls
แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
Last update dataset : June 12, 2024  
json csv