ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand

ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับ 1. โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ประเภทและขนาดโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ประเภทและขนาดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 5a05852c-ea27-4ac5-81ee-edf2291b9465
Tags
EIA กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงาน EHIA การจัดทำรายงาน EIA การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กิจการ จำนวนโครงการที่ต้องทำ EHIA จำนวนโครงการที่ต้องทำ EIA จำนวนโครงการที่ต้องทำรายงาน EIA ประกาศ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทและขนาด โครงการที่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงาน รายงาน EHIA รายงาน EIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการที่ต้องทำรายงาน EHIA โครงการที่ต้องทำรายงาน EIA
Visibility Public
Dataset create date November 1, 2023
Maintain date April 24, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
Contact Email envieia2561@onep.go.th
Objective
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • อื่นๆ
"กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561) พันธกิจหน่วยงาน (เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)"
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://eiadev.onep.go.th/Home.aspx?MenuId=1
Data Language ไทย
Created date 2023-07-14
Last updated date 2024-01-30
Reference Data No
High Value Dataset Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF