ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ข้อมูลย่อย ได้แก่ 1. ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา และ 2. ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล โดยมีรายละเอียด เช่น รายชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีที่อนุญาต เลขที่ใบอนุญาต อายุใบอนุญาต วันที่ได้รับอนุญาต วันหมดอายุ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล Website และรายชื่อผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาประจำนิติบุคคล เป็นต้น

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 7c128c0c-2a15-4067-8c72-a41f46ad57f9
Tags
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำ ผู้จัดทำรายงาน EIA รายงาน EIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาต
Visibility Public
Dataset create date September 24, 2022
Maintain date February 22, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม /กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
Contact Email eiaonepthailand@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าของโครงการหรือประชาชนทราบว่านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดารายใดที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source รวบรวมจากศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(https://eia.onep.go.th/)
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect บุคคล
URL https://eia.onep.go.th/site/reporter
Data Language ไทย
Created date 2023-12-14
Last updated date 2023-12-22
Reference Data No
High Value Dataset Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF