ทะเบียนองค์กรเกษตรกร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร
Rating
Organizations : สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
facebook   twiter

FO:Farmer Organization ข้อมูลที่มาจากการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามมาตรา 20(4) แห่ง พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

Data source cannot be displayed.
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 346a6121-f036-4866-b37c-8ab3f5bf078e
Groups การเกษตร
Tags ทะเบียน สภาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เกษตรกร
Visibility Public
Dataset create date May 13, 2024
Maintain date May 31, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสื่อสารและสารสนเทศ
Contact Email nfc.it@nfc.mail.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ตำบล
Data Source สำรวจข้อมูลโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect อื่นๆ
องค์กรเกษตรกร
Data Language ไทย
Created date 2010-11-20
Last updated date 2024-02-21
High Value Dataset No Show
Related
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำ สำมะโนการเกษตรมาแล้ว 5 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดทำเมื่อ พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นการจัดทำทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)...
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ได้รับการจดทะเบียนเกิด
Last update dataset : June 12, 2024  
json csv
ครัวเรือนเกษตร หมายถึง ครัวเรือนที่มีสถานะเศรษฐกิจและ สังคมเป็นกลุ่มผู้ถือครองทางการเกษตร (ครัวเรือนที่มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร) ซึ่งประกอบด้วย การปลูกพืช...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json