ย่านชุมชนเก่า - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ย่านชุมชนเก่า
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลของย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และลักษณะสำคัญของย่านชุมชนเก่า โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้

Data source cannot be displayed.
ย่านชุมชนเก่า
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 604f6eb7-fc79-4e3c-928d-f1a75801798f
Groups การเติบโตอย่างยั่งยืน
Tags ชุมชนเก่า ย่านชุมชนเก่า
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม /กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
Contact Email cemd@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า และนำทะเบียนย่านชุมชนเก่าไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการดำเนินงานในย่านชุมชนเก่าของตนได้อย่างเหมาะสม
Update Frequency Unit อื่นๆ
ปรับปรุงเมื่อมีการประกาศพื้นที่เป็นย่านชุมชนเก่าเพิ่มเติม
Geo Coverage ตำบล
Data Source การสำรวจพื้นที่
Data Format
  • Database
  • CSV
  • XLS
xlsx
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://ocd.onep.go.th/
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ตำแหน่งที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ และความสำคัญของพื้นที่
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv url