แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - Open Government Data of Thailand

แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย จำแนกตามประเภทของแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 7 ประเภท (ประเภทที่ 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง ประเภทที่ 2 วัด วัดร้าง ศาสนสถาน ประเภทที่ 3 พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง ประเภทที่ 4 แหล่งโบราณคดีที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ เตาเผาโบราณ ประเภทที่ 5 ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ ประเภทที่ 6 เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ และประเภทที่ 7 ย่านชุมชนเก่า) ประกอบด้วย ชื่อแหล่ง ที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ และความสำคัญของพื้นที่

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key a35b9332-2297-4cf4-9cc7-60e5e50b164d
Tags
ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม แหล่งศิลปกรรม
Visibility Public
Dataset create date September 24, 2022
Maintain date March 6, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม/กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
Contact Email culturalenvi@onep.go.th
Objective
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ไม่ทราบ
  • อื่นๆ
เพื่อนำไปใช้ประกอบการบริหารจัดการแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในแต่ละประเภท
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ตำบล
Data Source การสำรวจพื้นที่
Data Format
  • Database
  • CSV
  • XLS/XLSX
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL https://culturalenvi.onep.go.th/
Data Language ไทย
Created date 2022-06-08
Last updated date 2023-12-13
Reference Data No
High Value Dataset Show

Related

VirtualExhibition

นิทรรศการเสมือนจริงที่จัดแสดงในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Last update dataset : July 16, 2024
รายงานการใช้แบบคัดกรองเบื้องต้นการค้ามนุษย์ (แบบ รบ.1)

จำนวนลูกจ้างที่ผ่านการคัดกรองด้วย แบบ รบ.1

Last update dataset : July 16, 2024
.. URL