แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย จำแนกตามประเภทของแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 7 ประเภท (ประเภทที่ 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง ประเภทที่ 2 วัด วัดร้าง ศาสนสถาน ประเภทที่ 3 พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง ประเภทที่ 4 แหล่งโบราณคดีที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ เตาเผาโบราณ ประเภทที่ 5 ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ ประเภทที่ 6 เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ และประเภทที่ 7 ย่านชุมชนเก่า) ประกอบด้วย ชื่อแหล่ง ที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ และความสำคัญของพื้นที่

Data source cannot be displayed.
แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a35b9332-2297-4cf4-9cc7-60e5e50b164d
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม แหล่งศิลปกรรม
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม/กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
Contact Email cemd@onep.go.th
Objective
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการบริการ สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันเกิดจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ตำบล
Data Source การสำรวจพื้นที่
Data Format
  • Database
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://culturalenvi.onep.go.th/
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เรือนพื้นถิ่น คือ สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นของชาวบ้าน สร้างโดยชาวบ้าน มีการถ่ายทอดระบบและวิธีการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สร้างขึ้นมาโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
ศิลปวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประชาชาติในอาเซียน วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในภูมิภาคนี้ในขั้นเริ่มต้นมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ร่วมกัน...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
ข้อมูลกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ที่ วช. กำหนดเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์...
Last update dataset : February 12, 2023  
csv pdf