เอกสารเผยแพร่ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand

เอกสารเผยแพร่ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารเผยแพร่ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คู่มือ แนวทาง ขั้นตอน คำแนะนำ และแผ่นพับ ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 8c2c2879-512b-416b-ba5e-38ce4f33ddb4
Tags
r การขออนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงาน EIA การจัดทำรายงาน Monito การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ EIA การใช้งาน Smart EIA Plus คชก. กรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัด ประเภทและขนาดโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ระบบ EIA ของประเทศไทย สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เอกสาร เอกสารเผยแพร่
Visibility Public
Dataset create date April 24, 2024
Maintain date April 24, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
Contact Email databaseeia.onep@onep.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit อื่นๆ
(ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง)
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กองจัดทำขึ้น)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL http://eiadev.onep.go.th/Show_All.aspx?MenuId=24
Data Language ไทย
Created date 2022-09-12
Last updated date 2023-12-19
Reference Data No
High Value Dataset Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF