นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

นโยบายและแนวแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ สผ. ประกอบด้วย นโยบายและแนวปฏิบััติที่เกี่ยวข้องกับการก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในความรับผิดชอบของ สผ.

Data source cannot be displayed.
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 615c53a5-9d4c-4b57-8760-7503e0ae9bd8
Tags ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุุุคคล คุ้มครอง นโยบาย ส่วนบุคคล แนวปฏิบัติ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date August 10, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
Contact Person กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email ict@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
Update Frequency Unit อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากประกาศ สผ.
Data Format
  • Text
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ...
Last update dataset : September 19, 2023  
csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ข้อมูลที่ถูกแก้ไข 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไข
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf xls