รายชื่อระบบสารสนเทศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อระบบสารสนเทศ
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ เว็บไซต์ ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย URL ประเภทและหมวดหมู่ของข้อมูล ข้อมูลที่สำคัญ และหน่วยงานรับผิดชอบ

Data source cannot be displayed.
รายชื่อระบบสารสนเทศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ac889e12-ab20-4c63-8f4d-85a41c156abd
Tags ฐานข้อมูล ระบบ รายชื่อ สารสนเทศ เว็บไซต์
Visibility Public
Dataset create date October 22, 2023
Maintain date March 22, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email ict@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลของ สผ.
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากกอง/กลุ่มอิสระของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2022-06-06
Last updated date 2023-12-21
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ เช่น...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
นำเสนอแผนภาพเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลประชากรศาสตร์ การศึกษา แรงงาน สุขภาพ สวัสดิการ ศาสนา และความยุติธรรมในมิติภาพรวมประเทศ และจังหวัด...
Last update dataset : June 12, 2024  
url
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย1. ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ 2. ครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ต
Last update dataset : June 12, 2024  
json csv