รายชื่อข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่หน่วยงานในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวม หรือจัดทำไว้

Data source cannot be displayed.
รายชื่อข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3421c9de-7bd3-49d0-9a68-61a22e8a194c
Tags ข้อมูล ภูมิสารสนเทศ สารสนเทศ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date May 31, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email ict@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของ สผ.
Update Frequency Unit อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากกอง/กลุ่มอิสระของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL https://gis.onep.go.th/
Data Language ไทย
Created date 2023-03-21
Last updated date 2023-12-20
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
นำเสนอแผนภาพเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลประชากรศาสตร์ การศึกษา แรงงาน สุขภาพ สวัสดิการ ศาสนา และความยุติธรรมในมิติภาพรวมประเทศ และจังหวัด...
Last update dataset : June 12, 2024  
url
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf