รายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายได้จากแหล่งต่าง ๆ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี ประกอบไปด้วย ค่าบริการและค่าปรับ / ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม / งบประมาณรายจ่ายประจำปี / เงินทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากทั้งภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ / รัฐบาลต่างประเทศ / องค์กรระหว่างประเทศ / เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง / เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

Data source cannot be displayed.
รายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 8f08f358-d033-4a42-9a6f-586a6bb2bd60
Tags กองทุน กองทุนสิ่งแวดล้อม รายได้ รายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date March 22, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
Contact Email monitorenv@onep.go.th
Objective อื่นๆ
(เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม)
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://envfund.onep.go.th/graphic/description?itemId=44
Data Language ไทย
Last updated date 2023-12-18
First year of data (Statistical data) 2561
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) บาท
Official Statistics No
High Value Dataset Show
Related
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
นำเสนอแผนภาพเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย นำเสนอในมิติภาพรวมประเทศ...
Last update dataset : June 12, 2024  
url
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน หมายถึง "เงินหรือสิ่งของ" ที่ครัวเรือนได้รับมาจากการทำงานหรือผลิตเอง...
Last update dataset : June 12, 2024  
json csv