เรื่องร้องเรียน - Open Government Data of Thailand

เรื่องร้องเรียน

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องร้องเรียนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง จังหวัด ประเภทข้อมูล ประเด็นเรื่อง วันที่รับเรื่อง ช่องทางรับเรื่อง กองที่รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน วันที่แล้วเสร็จ

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 30916656-7beb-403e-8d8b-1e32ea2942a7
Tags
ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน
Visibility Public
Dataset create date November 1, 2023
Maintain date April 24, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
Contact Email mepponep@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากระบบจัดการเรื่องร้องเรียนภายใต้ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)
Data Format
  • Database
  • CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
เรื่อง
Data Language ไทย
Created date 2020-10-12
Last updated date 2024-03-12
Reference Data No
High Value Dataset Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF