ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชื่อแผน ยุทธศาสตร์ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผลตัวชี้วัดรายปี หน่วยงานจัดเก็บแหล่งข้อมูล

Data source cannot be displayed.
ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8077a851-abef-4ec7-b4bf-39ef8ec945a0
Tags ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date March 22, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
Contact Email mepponep@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน/ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
ตัวชี้วัด
Data Language ไทย
Created date 2018-09-02
Last updated date 2023-12-15
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รายปี และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระยะ 5 ปี
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
แผนปฏิบัติราชการ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รายปี ระยะ 3 ปี ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับ 3 ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบ
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
เป็นการรวบรวมชุดข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญของอาเซียน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (1) ข้อมูลด้านประชากร จาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json